حدود روابط جنسی تا کجاست؟

از نظر جنسیتی طبیعتاً بیشترین آمار تجاوز را تجاوز به خانمها توسط آقایان تشکیل میدهد. بنا به بعضی تخمین ها از هر 3-6 زن یکی در طول عمر خود مورد تعرض جنسی قرار میگیرد. در بررسی ها حدود 60 تا 85 درصد خانمها اذعان داشتند که هیچگاه چنین موردی را به جایی گزارش نکرده اند. همچنین در حدود 3 درصد از مردان در طول عمر خود مورد تعرض کامل (یا اقدام به تعارض) قرار گرفته اند. از نظر قانون آمریکا تعرض یک مرد به مرد دیگر به معنی همجنسگرایی آنان نیست (هرچند تلقی بعضی از مردم عادی ممکن است چیز دیگری باشد). هرچند مفهوم تعرض جنسی زن به مرد تعریف شده است، در جامعه به این امر توجه چندانی نشده است (هرچند بندرت در روزنامه ها گزارشهای از چنین موارد به چاپ رسیده است). به همین ترتیب تعرض جنسی یک زن به زن دیگر لزوماً به معنی همجنسگرایی طرفین نیست و البته چندان هم مورد توجه و بررسی نبوده است (و بیشتر در شرایط بسته و غیرقابل کنترلی مانند زندانها گزارش شده است).


حقیقت این است که صحبت در مورد تجاوز اصلاً نیاز به سایت مجزایی دارد و واقعاً حجم مطالب مربوط به این موضوع آن قدر متنوع و زیاد و البته لازم است که در گنجایش این صفحه نمی گنجد. آنچه که در حیطه مسئولیت و اظهار نظر و دخالت پزشکان قرار میگیرد را میتوان در چند مورد خلاصه کرد:

سبب شناسی و طبقه بندی تجاوز بر اساس انگیزه ها و عوامل روانی موثر در بروز آن در اجتماع

رسیدگی و سعی در تخفیف عوارض روحی روانی جنسی شدید ناشی از این تعارضات در زندگی آینده افراد در درازمدت

جلوگیری از عوارض زودرس تجاوز مثل انتقال بیماری های مسری، جلوگیری از حاملگی، رسیدگی به جراحات موضعی قربانی